Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Colas Polska sp. z o.o. i Colas Kruszywa sp. z o.o.

Adres e-mail: rodo@colas.pl

Telefon: + 48 517 191 373

Adres korespondencyjny: 62-070 Dopiewo, Palędzie ul. Nowa 49 

 

1.       Wstęp

 W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których spółki z Grupy Colas są administratorami danych osobowych i przetwarzają dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których spółki przetwarzają dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł. 

Do Grupy Colas należą spółki:

 • Colas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu, ul. Nowa 49 (62-070 Palędzie), KRS: 0000105537, NIP: 7861395883 (dalej: Colas Polska)
 • Colas Kruszywa sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu ul. Nowa 49 (62-070 Palędzie), KRS: 0000051695, NIP: 9720824739 (dalej: Colas Kruszywa)

 

Informujemy, że spółki Grupy Colas, aby osiągnąć cele biznesowe, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi osobowymi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

Współadministrowanie wynika z działalności spółek związanej ze wspólnym procesem zarządzania personelem, wewnętrznymi celami administracyjnymi, zarządzaniem kontrahentami (dostawcami, partnerami, podwykonawcami), wspólnym pozyskiwaniem klientów oraz oferowaniem łączonych usług i produktów w ramach Grupy Colas. Spółki aktywnie współpracują ze sobą w zakresie wybranych procesów w celu optymalizacji kosztów oraz procesów zarządczych i administracyjnych. Często korzystają ze wspólnej infrastruktury (współdzielone budynki), w tym w porozumieniu regulują ruch osobowy i towarowy (ochrona osób i mienia). W zakresie niektórych umów z kontrahentami współpraca nawiązywana jest pomiędzy podmiotem zewnętrznym a wszystkimi spółkami Grupy Colas. 

W zakresie współadministrowania procesami kadrowo-płacowymi, księgowymi, marketingowymi, IT, a także koordynowaniem procesem rekrutacji pracowników zajmuje się głównie spółka Colas Polska. W przypadku wyraźnej zgody kandydata, spółki umożliwiają udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych w ramach Grupy. Spółka ta obsługuje także stronę internetową. Przepływ danych osobowych pomiędzy poszczególnymi spółkami wynika z relacji pomiędzy nimi i potrzeby centralizacji zarządzania poszczególnymi procesami. 

W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych spółka koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec Podmiotu danych obowiązku informacyjnego, jest również odpowiedzialna za realizację praw osób, których dane dotyczą. 

2.       Informacja dla klientów i kontrahentów (prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu lub reprezentantów spółek)

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka z Grupy Colas, z którą się Pan/Pani kontaktuje, negocjuje lub realizuje umowę i której dane znajdują się na wstępie niniejszej Polityki prywatności.
 2. Spółki z Grupy Colas wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem danych podanych w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)         prowadzenia korespondencji mailowej lub pisemnej w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania, wątpliwości, prośby, żądania – w zależności od treści Pana/Pani wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO),

b)         realizacji zawartej umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)         spełnienia prawnych obowiązków ciążących na spółce wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych lub np. przepisów dot. zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)         wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron) oraz w celu prowadzenia bieżącej komunikacji z reprezentantami osób prawnych lub osobami kontaktowymi, które reprezentują drugą stronę, a także w celu prowadzenia wewnętrznej bazy kontrahentów oraz oferowaniu usług i produktów spółki.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. udzielenia odpowiedzi na pytania, wątpliwości, żądania, do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu, zrealizowania umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz przez czas wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych lub dot. np. zamówień publicznych.  
 2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i współpracownikom Colas, dostawcom usług, z których korzysta Colas (np. usługi informatyczne, prawne, księgowe, windykacyjne, podatkowe, banki, biura informacji gospodarczych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci, przewoźnicy, dostawcy, klienci, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, zamawiający lub inne podmioty w trybie przepisów dot. zamówień publicznych) w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów, a także uprawnionym organom administracji publicznej.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, Colas zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania mającego miejsce przed jej wycofaniem.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych powyżej celów.
 6. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

3.       Informacja dla reprezentantów oraz pracowników klientów i kontrahentów, którzy realizują umowę z Colas

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka z Grupy Colas, której dane znajdują się na wstępie niniejszej Polityki prywatności. 
 2. Spółki z Grupy Colas wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem danych podanych w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej.
 3. Państwa dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska, numeru telefonu) pozyskane zostały w drodze udostępnienia przez klienta lub kontrahenta, który zawarł umowę z Colas i dla którego świadczy Pani/Pan pracę lub usługi. Został/a Pani/Pan wskazana/y jako osoba uprawniona do kontaktu lub współpracy z naszą spółką w związku z realizacją umowy. Powyższe dane mogliśmy również otrzymać bezpośrednio, jeśli to Pan/Pani zainicjowaliście kontakt z nami. Ponadto Pana/Pani dane osobowe możemy pobierać, jeśli chce Pan/Pani wejść na teren naszych obiektów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym zarejestrowania wejścia lub wyjścia na obiekt.  Państwa dane osobowe mogą być także zarejestrowane na monitoringu wizyjnym, jeśli taki jest stosowany w określonej lokalizacji, w której pracujemy (rejestrującym obraz).  
 4. Colas może przetwarzać powyższe dane, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. do prawidłowej realizacji umowy zawartej z klientem lub kontrahentem oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy. Dane mogą być również przetwarzane w celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na spółce wynikających z przepisów dot. zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto Colas może przetwarzać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym (jeżeli chce Pan/Pani wejść na teren naszych obiektów) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i gości oraz ochrony mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy przez spółkę lub jej klienta/kontrahenta lub w stosownych przypadkach przez okres wynikający z przepisów prawa (np. dot. zamówień publicznych). Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym przechowywane będą przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Dostęp do danych osobowych może przysługiwać upoważnionym pracownikom Colas, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (usługi informatyczne, prawne, windykacyjne, ochrona obiektów, kontrahenci, przewoźnicy, dostawcy, klienci, zamawiający lub inne podmioty w trybie przepisów dot. zamówień publicznych) w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów, a także uprawnionym organom administracji publicznej. Dostęp do niektórych danych mogą mieć również podmioty trzecie, które wykażą interes prawny w dostępie do tych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Spółka informuje jednocześnie, że w zależności od celu dla którego przetwarzane są dane, możliwość skorzystania przez Pana/Pani z powyższych praw może być z przyczyn niezależnych od spółki ograniczona lub niemożliwa (np. nie będzie możliwe sprostowanie danych w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniu z monitoringu wizyjnego).
 8. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

4.       Informacja dla kierowców wjeżdżających na teren spółek z Grupy Colas

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są spółki z Grupy Colas, których dane znajdują się na wstępie niniejszej Polityki prywatności, na których teren chce Pan/Pani uzyskać wstęp.  
 2. Spółki z Grupy Colas wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem danych podanych w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej.
 3. Pana/Pani dane osobowe możemy pobierać w celu zapewnienia bezpieczeństwa na naszych obiektach i zarejestrowania wejścia lub wyjścia na obiekt.  Pana/Pani dane osobowe mogą być także zarejestrowane na monitoringu wizyjnym, jeśli taki jest stosowany w określonej lokalizacji, w której działamy (rejestrującym obraz). Jeśli są Państwo kierowcami i wjeżdżają Państwo na nasz teren w celu załadunku/rozładunku towaru, wówczas Państwa dane w postaci imienia i nazwiska możemy pozyskać wcześniej niż od Państwa bezpośrednio - w drodze udostępnienia przez naszego klienta lub kontrahenta, który zawarł umowę z Colas i dla którego świadczy Pani/Pan pracę lub usługi. Został/a Pani/Pan wskazana/y jako osoba uprawniona do odbioru lub dostarczenia zamówionego towaru z naszej spółki. Dane osobowe zostały udostępnione, abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość podczas wjazdu na teren Colas i ustalić czy są Państwo uprawnieni do działania w imieniu klienta lub kontrahenta. W celu weryfikacji tożsamości będziemy mogli prosić o okazanie dowodu osobistego (do wglądu) oraz upoważnienia do działania w imieniu klienta lub kontrahenta.
 4. Colas może przetwarzać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym (o ile taki jest stosowany w konkretnej lokalizacji) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i gości oraz ochrony mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Colas może przetwarzać dodatkowe dane kierowców, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. do prawidłowej realizacji umowy zawartej z klientem lub kontrahentem obejmującej awizację dostaw przez uprawnione osoby oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce, wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, polegającego na prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Całodobowy monitoring prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających identyfikację osób.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy przez Colas lub zamawiającego. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym prowadzonym w związku z system kontroli miejsca magazynowania odpadów przechowywane będą przez okres miesiąca od daty dokonania zapisu, a dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym, który znajduje się na pozostałym terenie spółki przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Dostęp do danych osobowych może przysługiwać upoważnionym pracownikom spółki, uprawnionym organom administracji publicznej, a także dostawcom usług, z których korzysta spółka (np. usługi informatyczne, prawne, księgowe, windykacyjne, ochrony fizycznej, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci, przewoźnicy, dostawcy, klienci) w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. Dostęp do niektórych danych mogą mieć również podmioty trzecie, które wykażą interes prawny w dostępie do tych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Spółka informuje jednocześnie, że w zależności od celu dla którego przetwarzane są dane, możliwość skorzystania przez Pana/Pani z powyższych praw może być z przyczyn niezależnych od spółki ograniczona lub niemożliwa (np. nie będzie możliwe sprostowanie danych w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniu z monitoringu wizyjnego).
 9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 5.        Zmiany niniejszej Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego.  

 

 

Prawa autorskie 
© Copyright COLAS Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie COLAS są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną COLAS. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody COLAS są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu COLAS są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. 

Znaki zastrzeżone 
Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie COLAS są zastrzeżone przez COLAS, a w szczególności znaki i nazwy produktów, usług, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje i odpowiedzialność 
Informacje zaprezentowane w serwisie COLAS są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. COLAS dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, COLAS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku COLAS nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

COLAS może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach. 
Licencje 
COLAS pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że COLAS musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej COLAS oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Informacje o produktach 
Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego COLAS opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. COLAS zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. COLAS nie odpowiada za błędy typograficzne. 

Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty COLAS na rynku polskim oraz specyfikacji technicznych można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem COLAS. 

Zmiany warunków i zastrzeżeń 
COLAS zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. COLAS zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami. 
COLAS, Ostatnia aktualizacja [08.09.2020] Copyrights 

© Copyright COLAS. All rights reserved. The text, images, graphics, sound files, animation files, video files, and their arrangement on the COLAS Group Web sites are all subject to copyright and other intellectual property protection. These objects may not be copied for commercial use or distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites. Some COLAS Web sites may contain images whose copyrights are attributable to third parties. COLAS, Ostatnia aktualizacja [08.09.2020] Copyrights 

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...