Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna
na odcinku od DW 305 - do skrzyżowania z drogą gminą nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania:
"Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo".

Inwestor: Powiat Leszczyński

Czas realizacji robót: 07.08.2017 r. – 25.09.2018 r.

Zakres realizowanych prac:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
3. Roboty ziemne:
    - wykonanie wykopów i nasypów.
4. Odwodnienie korpusu drogowego w tym m.in.:
   - wykonanie kanalizacji deszczowej,
   - wykonanie ścieku korytkowego i skarpowego,
   - wykonanie przepustów,
   - oczyszczenie i profilowanie rowów.
5. Podbudowy
6. Nawierzchnie:
   - frezowanie 98.925,30 m2,
   - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – 72.927,66 m2,
   - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W – 216.196,21 m2,
   - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 116.514,30 m2,
   - warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm – 7.682,00 m2,
   - warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 S – 18.966,65 m2,
   - wzmocnienie nawierzchni geosiatką – 26.725,00 m2,
   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – chodnik – 29.199,65 m2.
7. Elementy ulic:
   - rozbiórka oraz ułożenie krawężników i obrzeży,
8. Oświetlenie drogowe.
9. Ogrodzenia dróg.
10. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych.
11. Roboty wykończeniowe:
   - umocnienie powierzchniowe skarp i rowów,
   - ścinanie i uzupełnianie poboczy,
   - wykonanie humusowania skarp i dna rowu z obsianiem,
   - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego,
   - wykonanie zieleni wraz z pielęgnacją.
12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
   - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego –7.428,00 m2,
   - montaż barier i poręczy ochronnych,
   - montaż oznakowania pionowego,
   - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość robót: 28.046.136,52 zł netto

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...