Zintegrowany System Zarządzania

COLAS wdrożył i ciągle doskonali zintegrowany system zarządzania w oparciu o cykl Deminga „zaplanuj - wykonaj -sprawdź - działaj”. Jest on połączeniem elementów systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001). Zintegrowany System Zarzadzania zwiększa naszą efektywność i skuteczność w zarządzaniu firmą.

W procesie zarządzania organizacją udział biorą wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, swoje zaangażowanie, a także ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Efektem końcowym jest zadowolenie Klienta, korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.
Uzyskane certyfikaty na w/w systemy oraz certyfikaty na systemy zakładowej kontroli produkcji są potwierdzeniem, że COLAS spełnia wymagania zawarte w międzynarodowych normach oraz stanowią niezależny i powszechnie uznawany dowód wysokiej jakości świadczonych usług i procesu produkcji. Zwiększają one naszą wiarygodność jako partnera, a tym samy konkurencyjność.

Proces certyfikacji i uzyskane certyfikaty w/w systemów:

 • są ukoronowaniem projakościowych działań spółki 
 • są potwierdzeniem od niezależnej, zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej, że spółka spełnia wymagania określone w w/w normach.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Dążymy do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku w obszarze budownictwa drogowego w Polsce.                                 
Naszym celem jest rentowne zaspokajanie oczekiwań Klientów, przy zachowaniu zasad BHP i respektując zasady ochrony środowiska.
Satysfakcja naszych Klientów stanowi niezbędny warunek powodzenia naszej firmy.


DEKLARUJEMY:

 • Stosowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001 oraz dokumentami odniesienia dla produkowanych wyrobów w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów.
 • Stosowanie skutecznych metod komunikacji z Klientami i Interesariuszami.
 • Preferowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii i rozwiązań wykonawczych.
 • Staranny dobór dostawców w celu osiągania wymaganej jakości wyrobów i usług.
 • Optymalizację kosztów działalności naszej firmy.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez inwestowanie w ich wiedzę i rozwój oraz podnoszenie świadomości w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Poszanowanie środowiska naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i dążenie do stałej poprawy stanu środowiska.
 • Minimalizowanie negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, w tym racjonalne gospodarowanie odpadami.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu eliminowania zagrożeń oraz ograniczenia ryzyka zaistnienia  wypadków i chorób zawodowych.
 • Współudział pracowników oraz ich przedstawicieli w działalności BHP oraz przeprowadzanie konsultacji dotyczących środowiska pracy.
 • Spełnianie wymagań prawnych i normatywnych obowiązujących w ramach prowadzonej działalności.
 • Podejmowanie działań doskonalących wynikających z analizy ryzyka oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZSZ.
 • Stosowanie Kodeksu Etyki Grupy COLAS.

Podstawą skutecznego zarządzania ZSZ jest świadomość, zarówno wśród pracowników COLAS Polska Sp. z o.o.,
jak i jej podwykonawców oraz wpływ naszych działań na jakość i środowisko naturalne,
a także właściwe reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz bezpieczne zachowania w miejscu pracy.
Gwarancją osiągania celów jest pełne zaangażowanie Kierownictwa i Pracowników COLAS Polska Sp. z o.o. w realizację Polityki ZSZ.

Wydanie IX
10.01.2020

 

Certyfikaty
Nasza firma w liczbach
750
pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości. Zostań naszym pracownikiem
500
projektów
Przez lata wypracowane doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom świadczonych przez nas usług
3
kopalnie
Oferujemy wysokiej jakości kruszywa na potrzeby drogownictwa i kolejnictwa
18000
Ton emulsji
Jesteśmy jednym z czołowych producentów emulsji asfaltowej w Polsce